Beleidsplan Stichting Behoud Walburgiskerk

Inleiding

In dit beleidsplan worden de belangrijkste uitgangspunten van de Stichting Behoud Walburgiskerk in het kort beschreven.

Doelstelling

In de statuten staat de doelstelling van de stichting als volgt omschreven:

1. Het wekken van belangstelling voor de Sint Walburgiskerk in Zutphen en behoud van het gebouw.
2. Het bijeenbrengen van middelen voor onderhoud en restauratie van de Walburgiskerk
3. Het in overleg met de eigenaar van de Walburgiskerk coördineren en doen uitvoeren van de werkzaamheden, verbonden aan
    onderhoud en restauratie.

Beleid

De Stichting Behoud Walburgiskerk ondersteunt de eigenaar van de kerk, de Protestantse Gemeente Zutphen, bij deFotonr-24 instandhouding van de Walburgiskerk en draagt bij in de kosten van onderhoud en restauratie. Het bedrag dat hiervoor beschikbaar wordt gesteld, wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Het rapport van de Monumentenwacht Gelderland en het rapport van de houtarts dienen als basis voor het overleg, waarin de jaarlijks uit te voeren werkzaamheden worden besproken en vastgesteld.

Geldmiddelen

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

1. Subsidies, donaties en bijdragen
2. Hetgeen door erfenis, legaat of schenking wordt verkregen
3. Alle overige verkrijgingen en baten.

De donateurs worden ieder jaar medio februari benaderd met het verzoek een donatie over te maken naar de stichting. Aan het eind van het jaar ontvangen de donateurs een beknopt jaarverslag en een financieel overzicht. Daarnaast wordt voor het werk van de stichting aandacht gevraagd d.m.v. publicaties in het kerkblad Op Weg en indien daartoe aanleiding bestaat in de plaatselijke pers.

Mocht de stichting op enig moment ontbonden worden, dan komt een batig liquidatiesaldo toe aan de Protestantse Gemeente Zutphen, die het zo veel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting zal besteden.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf personen. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De secretaris is belast met de uitvoering van de bestuursbesluiten en met de behartiging van de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting.

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte, terwijl de stichting tevens wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris tezamen, dan wel de voorzitter en de penningmeester tezamen of hun plaatsvervangers.

Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en verder zo vaak als wenselijk wordt geacht door de voorzitter of tenminste twee bestuursleden.

 

© Stichting Behoud Walburgiskerk

Login | Webmaster