Beleidsplan Stichting Behoud Walburgiskerk

Betreft: Beleidsplan Stichting Behoud Walburgiskerk (verder: de stichting) na overdracht van de Walburgiskerk (de kerk) door de Protestantse Gemeente Zutphen (PGZ) aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK)

Cautie: De overdracht van de kerk op 5 juli  2016 door de PGZ aan SOGK en de oprichting van de exploitatiestichting Stichting Walburgiskerk Zutphen (SWZ) leek de werkzaamheden van de stichting overbodig te maken. Na herbezinning is dit beleidsplan opgesteld.

Het statutaire doel van de stichting luidt: Het wekken van belangstelling voor de Sint Walburgiskerk te Zutphen en het behoud van het gebouw. Het bijeenbrengen van middelen van onderhoud en restauratie van de Walburgiskerk.

Het wekken van belangstelling voor de kerk wordt nu verzorgd door SWZ i.c.m. de Stichting Librije Walburgiskerk Zutphen. Het bijeenbrengen van middelen voor onderhoud en restauratie ligt bij SOGK.

De stichting heeft in 2016 nagenoeg het gehele vermogen ter beschikking gesteld t.b.v. de verbouwing en daarmee gepaard gaande huurdersinvesteringen in de kerk. De financiële middelen waren daarmee vrijwel uitgeput. De donateurs van de stichting zijn ‘overgestapt’ naar SOGK en SWZ. De stichting heeft echter in de toekomst een aantal legaten en erfenissen te verwachten. Hieronder valt ook de aangroei tot volle eigendom van een fors legaat waarvan de stichting momenteel het bloot eigendom heeft.

Om verwarring onder donateurs van de kerk te voorkomen, ziet de stichting af van fondsenwervende activiteiten. Indien niet anders bepaald, beslist het bestuur hoe beschikbaar komende gelden zullen worden besteed. Ze kunnen zowel ter dekking van de eigen exploitatiekosten als t.b.v. projectmatige ondersteuning worden gebruikt.

Te financieren projecten kunnen aangedragen worden door SOGK en SWZ maar ook door de PGZ of belanghebbende derden. Het bestuur stelt voorwaarden op waar een projectaanvraag minimaal aan moet voldoen maar houdt de beslissende stem.

Legaten en erfenissen worden alleen vrij van lasten en zo nodig onder voorbehoud van boedelbeschrijving geaccepteerd. Ten behoeve van de afwikkeling van een legaat of erfenis kan het bestuur deskundige derden inschakelen.