ANBI

ANBI-gegevens – de stichting als goed doel

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Behoud Walburgiskerk
Telefoonnummer:0575-514178
RSIN:816078117
Website:www.behoud-walburgiskerk.nl
E-mail:kerkrentmeesters@pknzutphen.nl
Adres:Wilhelminalaan 3, 7204 AB Zutphen
KvK-nummer:41040931

Stichting Behoud Walburgiskerk (SBW) heeft als doel het wekken van belangstelling voor de Sint Walburgiskerk te Zutphen en het behoud van het monumentale religieuze kerkgebouw en het  daarin aanwezige religieus erfgoed. Daarnaast brengt de stichting middelen ten behoeve van onderhoud en restauratie van het kerkgebouw bijeen.

De stichting is een stichting als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland (hierna te noemen: ‘Generale Regeling’ en ‘PKN’). Stichting Behoud Walburgiskerk is een zelfstandige maar wel zogenaamde annexe rechtspersoon.

De kerkorde van de PKN in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden en van toepassing zijn op SBW. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke PKN: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De PKN heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zoals SBW, zijn aangewezen als ANBI.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van SBW  bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en  twee algemeen bestuursleden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen  en de bestedingen ten behoeve van het in stand houden van het religieuze erfgoed de Walburgiskerk in Zutphen.  De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zutphen is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 

  • Doelstelling/visie

Stichting Behoud Walburgiskerk (SBW) heeft als doel het wekken van belangstelling voor de Sint Walburgiskerk te Zutphen en het behoud van het monumentale religieuze kerkgebouw en het  daarin aanwezige religieus erfgoed. Daarnaast brengt de stichting middelen bijeen ten behoeve van onderhoud en restauratie van het kerkgebouw en het daarin aanwezige religieus en cultureel erfgoed.

De Protestante Gemeente Zutphen (PGZ) heeft in 2016 de Walburgiskerk overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). De PGZ blijft de kerk gebruiken voor het houden van de erediensten en bijzondere diensten zoals vespers en evensongs. SBW streeft er naar om samen met de PGZ door het project *Kerk In De Stad* , afgekort KIDS, de Walburgiskerk een centrale ontmoetingsplek te laten zijn voor de lokale Zutphense samenleving en omstreken.

De middelen van SBW  worden beschikbaar gesteld voor projecten die aangedragen kunnen worden door SOGK. Daarnaast kan het bestuur van SBW zelfstandig besluiten nemen  tot het financieren van projecten die plaatsvinden ten behoeve van het in stand houden van  de Walburgiskerk te Zutphen en het daarin aanwezige religieus erfgoed.

D. Beleidsplan

De stichting heeft ten tijde van de overdracht van het kerkgebouw aan SOGK nagenoeg haar gehele vermogen ter financiering ter beschikking gesteld aan de PGZ. Het wekken van belangstelling voor het kerkgebouw wordt sindsdien verzorgd door de Stichting Walburgiskerk Zutphen (SWZ, exploitatiestichting  onder raad van toezicht van de SOGK) i.c.m. de Stichting Librije Walburgiskerk Zutphen. De twee librijes – de Boven en Beneden librije – zijn buiten de overdracht van het kerkgebouw aan SOGK gebleven. Deze zijn volledig in eigendom van de Protestantse Gemeente Zutphen en in bruikleen gegeven aan de SOGK i.c. met Stichting Librije Walburgiskerk Zutphen. Er vindt een goede samenwerking plaats tussen de stichtingen rondom de Walburgiskerk zoals de eerder genoemde stichtingen, de Stichting Henrick Bader Orgel en de PGZ.  

Open te vallen nalatenschappen en ontvangen legaten, giften, schenkingen e.d. worden in overleg met een plaatselijke notaris afgewikkeld en  conform regelgeving vanuit de Kerkorde.        Het beschikbaar stellen van middelen zal door SBW beoordeeld worden op een in te dienen projectplan door de subsidieaanvrager. Hierbij is leidend dat het project binnen de doelstelling valt van SBW en een sluitende financieringsopzet kent met een (belangrijke) inbreng van eigen geldmiddelen. Beoordeling en uitbetaling van de toegekende subsidie vindt plaats onder een aantal voorwaarden. Een en ander ter beoordeling van het bestuur van SBW.

E. Beloningsbeleid

De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

In het verslagjaar 2019 zijn er geen externe fondsenwervende activiteiten georganiseerd. Dit is mede ingegeven door de activiteiten van exploitatiestichting SWZ. In het verslagjaar is er regelmatig overleg geweest met de PGZ en van daaruit met SWZ om tot een inrichting te komen van een gedachtenis- en stilteplek in de kerk waar men tevens  de mogelijkheid heeft een kaarsje aan te steken. In overleg met KIDS en de SWZ is deze gedachtenisplek inmiddels ingericht.

In 2019 ontving het SBW aan giften en een tweetal nalatenschappen in totaal € 114.670. Dit is na aftrek van notariskosten en kosten veilinghuis. Het bestuur heeft hierop in overleg met de notaris een beroep gedaan om de roerende objecten geveild te krijgen. Zie voor het uiteindelijke resultaat over 2019 de samengevatte Staat van baten en lasten in de jaarrekening over het boekjaar 2019.

G. Voorgenomen bestedingen

Jaar 2020: Zie SBW Begroting 2020.

Voor het boekjaar 2020 is een negatief resultaat begroot van € 1.720. In het overzicht Begrote staat van baten en lasten over 2020 is dit cijfermatig in beeld gebracht.

In het jaar 2020 heeft het bestuur SBW besloten een bedrag van € 55.000,- als subsidie beschikbaar te stellen ten behoeve van SOGK voor de aanschaf van 200 stoelen waarbij het om een totale aanschaf gaat door SOGK van 300 stoelen. Tot op heden is door SOGK hier geen nader besluit over genomen. Het bestuur van SBW heeft bepaald dat de subsidieaanvraag maximaal 1 jaar na indiening van de aanvraag kan doorlopen. Voorts is er voor restauratie van religieus roerend erfgoed dat zich in de Walburgiskerk bevindt een bedrag van € 5.000 gereserveerd.

Jaarrekening 2020:

Door op deze link te klikken ziet u de jaarrekening van 2020.

Jaar 2021: Zie SBW Begroting 2021.

Voor het boekjaar 2021 is een negatief resultaat begroot van € 62.400. Dit blijkt uit het overzicht Begrote staat van baten en lasten over 2021. De uit te keren bijdragen ad € 60.000 betreffen de hierboven bij ‘Jaar 2020’ vermelde bijdragen ad € 55.000,- t.b.v. SOGK voor investeringen in totaal 300 en van € 5.000,- voor herstel van beschadigd religieus roerend erfgoed dat zich ten behoeve van de PGZ in de Walburgiskerk bevindt.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande Staten van baten en lasten geven in de kolom ‘begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom ‘rekening’ geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Dit geldt voor de jaarrekeningen van de afgelopen jaren alsmede de begrotingen voor 2020 en 2021.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar 2021 zullen door de subsidiebijdrage aan de SOGK sterk kunnen afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen, waaronder de voor Protestantse Gemeente Zutphen annexe Stichting Behoud Walburgiskerk, zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.

De inkomsten worden besteed aan reguliere exploitatiekosten van de stichting en hoofdzakelijk besteed aan het in stand houden van de Walburgiskerk als kerk en religieus erfgoed.